Konto użytkownika

The spam filter installed on this site is currently unavailable. Per site policy, we are unable to accept new submissions until that problem is resolved. Please try resubmitting the form in a couple of minutes.
Wszystkie znaki interpunkcyjne za wyjątkiem kropek, łączników, znaków podkreśleń i spacji są niedozwolone.
Adres e-mail, koniecznie prawidłowy. Będą nań przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Adres nie jest udostępniany publicznie i będzie wykorzystywany jedynie w wypadku prośby o przesłanie nowego hasła lub do przesyłania informacji o nowościach czy innych komunikatów.
Wprowadź adres email po raz drugi, aby zweryfikować jego poprawność.
Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Chronimy prywatność użytkownika w trakcie korzystania przez niego z serwisu odchudzamsie.pl, ponieważ przestrzegamy przepisów prawnych w zakresie danych osobowych. Twoje dane chornione są również od strony technicznej dzięki zaawansowanym ustawieniom prywatności.

Nie przekazujemy danych użytkownika podmiotom do tego nie uprawnionym. Dostęp do informacji mają tylko upoważnione osoby. W przypadku awarii (wywołanych czynnikami zewnętrznymi, np. przerwami w dostawie energii elektrycznej) jesteśmy przygotowani by zminimalizować ryzyko utraty jakichkolwiek danych.

DANE OSOBOWE

Dbamy o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, zwłaszcza przed dostępem osób nieupoważnionych. Zapewniamy każdemu użytkownikowi uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności zaś prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Nie udostępniamy ani nie przekazujemy wbrew prawu osobom trzecim (zwłaszcza reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych. Informacje przekazać możemy wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, zwłaszcza po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

Niezależnie od powyższego, jeżeli użytkownik bierze udział w konkursach organizowanych przez odchudzamsie.pl lub korzysta z usług lub produktów płatnych przez nas oferowanych, dane osobowe użytkownika mogą zostać użyte w celu dokonania rozliczeń oraz rozstrzygania sporów z nimi związanych. Zwracamy też uwagę na fakt, że aktywność użytkownika w miejscach publicznych na serwisie, np. na forum, sprawia, że udostępnia on informacje o sobie także osobom spoza swojej listy kontaktów, a dokładniej - wszystkim, którzy te strony odwiedzają.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług odchudzamsie.pl świadczonych przez Advanteo na rzecz użytkowników.

2. Właścicielem i administratorem odchudzamsie.pl jest Advanteo.

3. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług odchudzamsie.pl.

4. Materiały udostępniane użytkownikom w ramach poszczególnych usług odchudzamsie.pl oraz wygląd i treść odchudzamsie.pl, stanowią własność Advanteo i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

5. Advanteo informuje użytkowników, że ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi odchudzamsie.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Advanteo, a użytkownikiem. Advanteo zwraca szczególną uwagę użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika w serwisie odchudzamsie.pl przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w serwisie odchudzamsie.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

6. Advanteo zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach odchudzamsie.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Advanteo wobec użytkowników jest wyłączona, jednakże Advanteo zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.

7. Publikowane przez użytkowników w serwisie odchudzamsie.pl informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Advanteo nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG odchudzamsie.pl

I Warunki Techniczne:

a. Dla korzystania z usług odchudzamsie.pl konieczne jest spełnianie następujących wymogów technicznych:

1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;

3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt 2. powyżej, z siecią Internet;

4. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt 2. powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows 95 lub nowszej;

5. prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt 2. powyżej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej albo Firefox w wersji 1.5 lub nowszej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;

6. włączona w używanej przez użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt 5. powyżej, obsługa skryptów Java Script;

7. prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt 2. powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.

b. Advanteo informuje, iż korzystanie z usług odchudzamsie.pl możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu którego użytkownik korzysta z tych usług, innych niż wskazany w ust. a. pkt 4. powyżej systemów operacyjnych lub innych niż wskazane w ust. a. pkt 5. powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług odchudzamsie.pl, za co odpowiedzialność Advanteo jest wyłączona.

II Warunki formalne:

a. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:

1. nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo, oraz

2. zaakceptowała regulamin.

b. Niektóre z usług odchudzamsie.pl dostępne są wyłącznie dla użytkowników, którzy:

1. posiadają konto w serwisie odchudzamsie.pl,

2. zalogowali się do swojego konta w serwisie odchudzamsie.pl,

3. opłacili poszczególne usługi odchudzamsie.pl, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony,

c. Konto w serwisie odchudzamsie.pl może posiadać użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny i zdefiniował niepowtarzalną nazwę użytkownika oraz hasło dostępu i wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z usług odchudzamsie.pl. Aktywacja konta użytkownika wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres.

III Warunki ogólne:

a. Użytkownik zobowiązany jest podać Advanteo wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby, na podstawie których Advanteo ocenia spełnianie przez użytkownika określonych regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług odchudzamsie.pl oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.

b. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w serwisie odchudzamsie.pl, w szczególności poprzez ujawnianie tych informacji osobom trzecim.

c. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w serwisie odchudzamsie.pl.

d. Usługi odchudzamsie.pl świadczone przez Advanteo przeznaczone są wyłącznie na użytek własny użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.

e. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług odchudzamsie.pl wyłącznie zgodnie z regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.

f. użytkownikowi podczas korzystania z serwisu odchudzamsie.pl nie wolno:

1. posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszającymi prawa Advanteo lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś użytkownikowi nie wolno:

Definiować niepowtarzalnej nazwy użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, chociaż nawet tylko fonetycznie lub w innym języku, w części lub w całości wyrażenie obraźliwe, wulgarne, obrażające czyjeś uczucia religijne lub stanowiące treść reklamową innej witryny, firmy, produktu, usługi.

Publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów.

Publikować danych osobowych lub wizerunków osób trzecich.

Publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób.

Publikować instruckji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego.

2. nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług odchudzamsie.pl.

g. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób usług odchudzamsie.pl upubliczniać materiałów lub informacji, do których Advanteo przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec usług odchudzamsie.pl, prowadzić sprzedaż, akwizycję lub reklamę, w tym także wskazywać adresy stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usług ochudzamsie.pl.

h. Advanteo zastrzega sobie prawo, na co użytkownik wyraża zgodę, do blokowania lub usuwania publikacji w serwisie odchudzamsie.pl przez użytkownika materiałów lub treśce naruszających choćby częściowo postanowienia regulaminu.

i. Advanteo zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika i treści przez niego publikowanych bez podania przyczyny, chyba że jest to sprzeczne z innymi umowami zawartymi pomiędzy użytkownikiem a Advanteo.

j. Treści publikowane na łamach odchudzamsie.pl mają charakter wyłącznie rozrywkowy i w żaden sposób nie mogą zastąpić porady lekarskiej. Advanteo nie ponosi odpowiedzialności za działania i efekty działań użytkownika na podstawie treści opublikowanych na odchudzamsie.pl

g. Advanteo nie udziela gwarancji, że korzystanie z Portalu odchudzamsie.pl będzieprzebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, jak i co do merytorycznej zawartości Portalu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana.

h. Advnateo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Portalu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2008r.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego polskiego.

3. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie odchudzamsie.pl pod adresem http://www.odchudzamsie.pl/regulamin

4. Korzystanie przez użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.